Одлуком Савеза глувих Југославије – Главног одбора Србије у Београду од 30. марта 1957. године основано је привредно предузеће Савеза глувих Србије Крагујевац и у том облику послује до 24. марта 1962. године када сагласност за оснивање „ДЕС“ заштитне радионице у Крагујевцу даје Народни одбор општине Крагујевац.

Решењем Окружног Привредног суда у Крагујевцу од 5. јуна 1962. године права и обавезе Привредног предузећа Савеза глувих Србије пренета су на „ДЕС“ заштитну радионицу у Крагујевцу.

Одлуком Окружног Привредног суда у Крагујевцу, 1967. године извршен је упис Заштитне радионице „ДЕС“ установе са самосталним финансирањем у Крагујевцу, а три године касније, 2. јула 1970 године, Општина Крагујевац преузима права и обавезе оснивача од Републичког одбора Савеза глувих Србије.

Збор радних људи Заштитне радионице „ДЕС“ установе са самосталним финансирањем у Крагујевцу, 29. октобра 1973. године доноси Статут, којим је извршена промена назива установе у Заштитна радионица „Шумадија“ Крагујевац. Само пет година касније, извршен је упис усаглашавања са Законом о удруженом раду, те је регистрован нов назив предузећа – Заштитна радионица „Шумадија“ са потпуном одговорношћу Крагујевац.

Окружни Привредни суд у Крагујевцу, 1989. године врши упис организовања радне организације у Предузеће за запошљавање инвалида „Шумадија“ са потпуном одговорношћу Крагујевац, и у том облику послује пуних 11 година када због усклађивања са Законом о предузећима и Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања, региструје као Друштвено предузеће за запошљавање инвалида „Шумадија“ Крагујевац.

Дана, 21. јула 2004. године закључен је Уговор о конверзији потраживања Фонда за развој Републике Србије у крајњем улогу капитала Друштвеног предузећа за запошљавање инвалида „Шумадија“ Крагујевац. На основу закљученог уговора односно након поновног повећања капитала конверзијом потраживања, улога Фонда за развој Републике Србије у основном капиталу предузећа износи 19,66%, док је Закључком Владе од 20. новембра 2008. године којим је утврђен удео државног капитала од 80,34%.

Дана, 19. септембра 2019. године Скупштина града Крагујевца усваја Предлог одлуке о улагању у капитал Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “Шумадија” д.о.о. Крагујевац и даје претходну сагласност за прихватање оснивачког удела у предузећу.